css

html内容超出了div的宽度如何换行让内容自动换行

转载至脚本之家 在显示评论列表的时候因为有固定宽,但是显示的内容超出的了div的宽,在这种情况下我们需要将其换行,实现的css代码如下在工作中评论内容测试遇到评论着的评论内容为:“dddddddddddddddddddddddddddddd...