html内容超出了div的宽度如何换行让内容自动换行

转载至脚本之家
在显示评论列表的时候因为有固定宽,但是显示的内容超出的了div的宽,在这种情况下我们需要将其换行,实现的css代码如下在工作中评论内容测试遇到评论着的评论内容为:“dddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddd”,错误的评论,在显示评论列表的时候因为有固定宽,但是显示的内容超出的了div的宽,在这种情况下我们需要添加css为: 

代码如下:

word-wrap:break-word; 
word-break:break-all; 
overflow: hidden;

评论

还没有任何评论,你来说两句吧

发表评论